D‘ Klassen 3GSO an 3GPS beim CGDIS Esch

D’ Klassen 3GSO an 3GPS haten d’Freed un enger Visite guidée vum CGDIS deelzehuelen. Di zwou Klasse waren zesummen am Centre d’Incendie et de Secours zu Esch. Do kruten d‘Schülerinnen am Kader vun der Sustainable Entrepreneurial School d’Aufgabn vun de Berufspomjeeën erkläert a gewisen. Dono haten d’Schülerinnen och d’Méiglegkeet, eng Kéier mat der Leeder vum Camion 30 Meter an d‘Luucht ze goen. Duerch dës Visite kruten d’Schülerinnen en Abléck an d’Aarbecht vun de Pompjeeën.