5G2 a 5P2 beim Duolingo

D’Klasse 5G2 a 5P2 hu beim Duolingo Classroom Quest matgemaach. Di zwou Klassen hu vun Duolingo Goodies geschéckt kritt, well si hir Ziler beim Classroom Quest erreecht hunn. D’Schülerinne vun dësen zwou Klasse benotzen Duolingo als zousätzlech Ressource.