De Kleeschen huet d’EPMC och dëst Joer net vergiess.

De Kleeschen kaum net eleng. Bei him waren och seng Engelen an den Houseker. Den Houseker hat awer zum Gléck näischt ze dinn, sou datt d’Schülerinnen all mat Kamelle konnte belount ginn. Esou dierf de Kleeschen och d’nächst Joel erëm kommen.