Handwierkswoch: Servior

M. Bartholet, Chef de Service Infirmier bei SERVIOR, informéiert Schülerinnen vun der EPMC iwwert Aufgaben am Beräich Begleedung a Fleeg vun eeleren Mënschen. Hien mécht op die néideg Kompetenzen an op Motivatioun als bedeitend Energie opmierksam. Domatter leescht hien e wichtegen Bäitrag zur HANDWIERKSWOCH am Projet Ecole entrepreneuriale